Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

1. MALWA Food Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blichowie nr 61B, 09-452 Blichowo dalej MALWA Food Company jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesłą przez Pana/Panią wiadomością na adresy kontaktowe e-mail znajdujące się na stronie www.malwa.org.pl

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w MALWA Food Company nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@malwa.org.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną na adresy kontaktowe e-maile znajdujące się na stroniewww.malwa.org.pl wiadomość.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MALWA Food Company, podmiot zarządzający stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.